ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ALWOCA V.O.F.


ARTIKEL 1

Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

ARTIKEL 3

Een overeenkomst komt eerst tot stand, zodra wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering ervan hebben gemaakt.

ARTIKEL 4

Alle afbeeldingen, tekeningen, gewichtsopgaven, maten, kleuren e.d. gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Tekeningen en ontwerpen blijven ons eigendom.

ARTIKEL 5

Prijzen zijn inclusief emballage, maar exclusief verzekeringskosten, omzetbelasting en alle overige belastingen en heffingen, welke voor rekening van de koper komen.

ARTIKEL 6

Indien na de datum van aanbieding, een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan of sprake is van valutakoerswijzigingen - ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden - zijn wij gerechtigd deze door te berekenen zonder enige verdere opslag en de verkoper verbindt zich die doorberekening alsdan te aanvaarden.

ARTIKEL 7

Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt als plaats van aflevering de plaats waar de zaken in het schip, de wagon, de auto of enig ander middel van transport zijn geladen, met de bestemming, welke door partijen is overeengekomen. Indien omtrent het transport niets is geregeld, alsook indien de koper in gebreke blijft tijdig voor vervoer zorg te dragen, geldt als plaats van aflevering de plaats waar de zaken zich op het tijdstip van de verkoop bevinden.

ARTIKEL 8

Met de levering in de zin van het vorige artikel gaat het risico van de zaken op de koper over.

ARTIKEL 9

De met ons overeengekomen leveringstermijnen gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

ARTIKEL 10

De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de koper daarop geen beroep meer doen, indien hij ons daarvan niet zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen 10 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt verjaren door verloop van een jaar na aflevering. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan zij te onzer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

ARTIKEL 11

Indien de koper in gebreke blijft de zaken in ontvangst te nemen, zijn wij gerechtigd ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een daartoe strekkende verklaring ofwel de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen, alles onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

ARTIKEL 12

Wij behouden ons het eigendom van de geleverde of te leveren zaken voor, totdat de koper al zijn verplichtingen jegens ons krachtens de overeenkomst volledig is nagekomen. Het is de koper niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties. Indien de koper uit of mede uit de hierboven bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die wij voor ons zelf doen vormen en houdt de koper deze voor ons als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als hierboven bedoeld is voldaan. Indien enig zaak ingevolge het hierboven bepaalde aan ons toekomt, kan de koper daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als hierboven bedoeld, zijn wij gerechtigd de zaken die aan ons toebehoren, zelf voor rekening van de koper te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden. De koper verleent ons reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. De koper geeft hierbij aan ons in pand, die deze verpanding aanvaarden, alle zaken, waarvan de koper (mede)eigenaar wordt door zaakvorming, natrekking, vermenging (versmelting) met de door ons geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid van al hetgeen wij te eniger tijd van de koper te vorderen hebben of zullen hebben.

ARTIKEL 13

Onze facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door ons aan te geven bank- of girorekening. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

ARTIKEL 14

In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of wij ter zake reeds hebben gefactureerd, terstond opeisbaar. In dat geval is de koper een rente verschuldigd overeenkomend met de wettelijke rente plus 2% over de openstaande bedragen.

ARTIKEL 15

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die door ons worden gemaakt uit hoofde van niet-nakoming van de koper van enige verplichting jegens ons, zullen ten laste van de koper zijn. Bij niet-tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke kosten tenminste 15% van het verschuldigde bedragen.

ARTIKEL 16

Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

ARTIKEL 17

Wij zijn te alle tijden gerechtigd, ook nadat een order reeds in uitvoering is genomen en/of indien een krediet is bedongen, alvorens te leveren van de koper te verlangen, dat deze voor zijn betalingsverplichtigingen een genoegzame en in de door ons gewenste vorm zekerheid stelt.

ARTIKEL 18

Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan onze opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel is ontstaan door omstandigheden, die voor ons risico komen. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor onze rekening komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie wij bij uitvoering van de verbintenis gebruik maken; ongeschiktheid van zaken, waarvan wij bij uitvoering van de verbintenis gebruik maken; uitoefening door een derde jegens de koper van een of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de koper in de nakoming van een tussen de koper en die derde met betrekking tot de door ons geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging; schuld onzerzijds, behoudens opzet of grove schuld. Wij zijn nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen en/of zaken. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van ons ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

ARTIKEL 19

De koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, ter zake van door dezen na levering eventueel geleden c.q. te lijden schade.

ARTIKEL 20

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel aan de koper te geven c.q. gegeven adviezen.

ARTIKEL 21

De koper is ten allen tijde gehouden toe te zien, dat bij de zaken behorende douane- en/of keuringsdocumenten naar de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd.

ARTIKEL 22

Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij te onzer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen. Indien de behoorlijke nakoming door ons tengevolge van een of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van ons komen, waaronder de omstandigheden zoals hierboven genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 23

Toepasselijk recht. Op alle koopovereenkomsten tussen leverancier en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) en/of andere Internationale Koopverdragen met betrekking tot roerende zaken, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 24

Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, zullen, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere andere rechter aanhangig worden gemaakt bij de ter zake van het geschil bevoegde rechter te Utrecht.
 
 
 • dozen
 • folie
 • papier
 • bescherming
 • opvullen
 • sluiten
Dozen Folie Papier Bescherming Opvullen Sluiten
 • omsnoeren
 • rekfilm
 • etiketten
 • verzenden
 • magazijninrichtingen
 • verpakkingsmachines
Omsnoeren Rekfilm Etiketten Verzenden Magazijnen Machines