Disclaimer website, intellectuele eigendom en privacy ten behoeve van Alwoca V.O.F.

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Alwoca zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Alwoca stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Alwoca met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Alwoca aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. De website van Alwoca bevat informatie uit andere websites die niet door Alwoca worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Alwoca. Alwoca geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Alwoca garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-outs en vormgeving van deze website berusten bij Alwoca en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alwoca niet toegestaan. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is pas toegestaan na schriftelijke toestemming van Alwoca.

Privacy

Alwoca respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Alwoca verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan alwoca worden verstrekt via de website Alwoca of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Alwoca , neem dan contact op met ons op, telefoonnummer: 035-5436695 of per email info@alwoca.nl

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Alwoca en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 
 
 • dozen
 • folie
 • papier
 • bescherming
 • opvullen
 • sluiten
Dozen Folie Papier Bescherming Opvullen Sluiten
 • omsnoeren
 • rekfilm
 • etiketten
 • verzenden
 • magazijninrichtingen
 • verpakkingsmachines
Omsnoeren Rekfilm Etiketten Verzenden Magazijnen Machines